Presentació

La fundació Akwaba i la Campanya

Des del 1992, la Fundació Akwaba promou la participació i la coresponsabilitat per generar una societat més justa mitjançant la formació. Tots els projectes, siguin d’acollida de persones nouvingudes, d’educació per a la justícia global, de cooperació local o internacional, inclouen aquest aspecte. Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global de la Fundació Akwaba adreçada principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans.

L’objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi; capaç d’identificar aquestes vulneracions, integrant la perspectiva d’EGBDH – enfocament de gènere basat en drets humans – i que generi propostes de transformació al centre educatiu, en els seus projectes de convivència o altres de centre com per exemple de sostenibilitat i coeducació, en l’entorn local i el mundial a través d’estratègies compartides pel foment de la cura de les persones i el medi.

El context d’emergència climàtica i social en el que ens trobem és una clara conseqüència de l’explotació del planeta i de les persones. Aquestes actuacions s’han sustentat sota unes idees de dominació antropocèntrica, patriarcal, colonial i del model de creixement econòmic, i es configuren sota una desconnexió forçada entre la cultura i la natura que no contempla la cura a les persones ni el medi, ni les vulnerabilitats, ni les interdependències dels éssers i tampoc l’ecodependència. Aquest menyspreu a la interdependència dels éssers i a la cura de les persones i del medi, ens sembla clau per comprendre críticament la desconnexió entre natura i cultura i l’auge de les problemàtiques esmentades i d’altres derivades.

Com a contrapunt a aquest context, la campanya Fem Eco, vol fomentar les cures entre les persones i al medi ambient sabent que aquests elements contribuiran a assolir el dret a la no discriminació i el dret al medi ambient sa en les comunitats educatives amb qui es treballa. L’Agenda 2030 dels ODS és el marc internacional del present projecte. El projecte que formulem respon principalment al 4t i 11è objectius anomenats, respectivament, educació de qualitat i ciutats i comunitats sostenibles.

El jovent i els infants són el públic clau perquè representen la societat del present i del futur i si volem canviar els valors de la societat, el jovent i els infants han de formar-se en el respecte, la defensa i promoció dels drets humans i en valors favorables a un desenvolupament sostenible.

L’experiència de les campanyes anteriors ens demostra que l’alumnat és receptiu i s’interessa per aquests conceptes, sempre que es treballin mitjançant una metodologia que en propiciï la participació activa i la reflexió. Pensem que aquests valors han de ser coneguts per tots els infants i joves independentment de la condició social i, perquè la futura societat sigui realment democràtica, cal potenciar l’intercanvi entre iguals.

Les estratègies del Fem Eco se centren en accions formatives i espais de reflexió. Tot a partir de l’atenció a la participació i a les emocions com a elements clau per afavorir les cures al medi ambient i a les persones. Aquests acompanyaments educatius es plantegen en dues fases:

1A FASE
Formació, investigació i sensibilització a la comunitat educativa.

Comprensió de les causes estructurals de les vulneracions al medi natural i a les persones des d’una visió de justícia global.

A la primera fase, les participants reflexionen i transformen el centre educatiu a través de l’art i l’IAP (Investigació, Acció i Participació) i l’educació emocional.

2A FASE
Mobilització social i Incidència social i política.

Instruments per a la sostenibilitat i la desacceleració del canvi climàtic (decreixement, sobiranies, ètica de la cura, ESS) des d’una visió de justícia global.

A la segona fase incideixen en l’entorn local a través de l’aprenentatge i servei, l’art al carrer i fan propostes d’incidència política local i global gràcies a mecanismes de participació com els consells d’infants, o de barris i difusió a jornades de cooperació i educació.

A través de l’acció es vol:

 1. Comprendre les causes estructurals de les vulneracions del dret a la no discriminació i el dret al medi ambient sa en l’entorn immediat, local i el món.
 2. Promoure la formació, investigació, reflexió i transformació d’estratègies per fomentar la cura de les persones i del medi en el centre educatiu gràcies al treball de competències personals i interpersonals i la generació d’espais de treball mixtos.
 3. Fomentar la participació comunitària per a la justícia ambiental amb visió de gènere des dels centres educatius al barri, involucrant-hi famílies, professorat i alumnat i entitats governamentals o no governamentals.
 4. Sensibilitzar la ciutadania local sobre la justícia ambiental amb visió de gènere a través de l’art en espais públics i la difusió en mitjans de comunicació locals.
 5. Compartir experiències amb infants, jovent, famílies, professorat, universitat i tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar aprenentatges i procurar incidir en les polítiques educatives i socials, sobretot en els plans de formació en el professorat.

Competències Curriculars Treballades

Es poden incloure les formacions amb l’alumnat en matèries relacionades amb l’àmbit de medi natural, social i cultural. O bé, de manera interdisciplinària inserint els mòduls en ciències socials, física i química, visual i plàstica, tutories, educació física, informàtica, llengües i servei comunitari, entre d’altres opcions.

A continuació s’enumeren les competències curriculars treballades a partir dels mòduls formatius amb l’alumnat:

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 • Valoració dels diferents elements que configuren el medi ambient, el territori proper i llunyà, i la naturalesa.
 • Reflexió crítica sobre les causes i conseqüències dels diferents problemes mediambientals degut a l’impacte de l’activitat humana tant de l’entorn proper com de l’entorn llunyà.

PRIMÀRIA

 • Capacitat de valorar les pròpies habilitats socials que tenen més i menys desenvolupades com a forma d’apoderament personal i identificació de les pròpies necessitats per la cura d’una mateixa.
 • Desenvolupament d’iniciatives i hàbits basats en la reducció, la reutilització i el reciclatge per conservar el medi ambient, el territori i la naturalesa de l’entorn properAnàlisi de les diferents cosmologies i cosmogonies, i la seva vinculació amb el medi ambient, el territori i la naturalesa.
 • Participació en propostes i accions de conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa de l’entorn proper.

SECUNDÀRIA

 • Desenvolupament de les pròpies habilitats (i febleses) socials i capacitat d’autoavaluar per apoderarse.
 • Creativitat en el disseny d’iniciatives basades en la reducció, la reutilització i el reciclatge, per tal de millorar la conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa.
 • Defensa i reivindicació de les diferents cosmologies i cosmogonies, i la seva vinculació amb el medi ambient, el territori i la naturalesa.
 • Promoció i respecte dels drets individuals i collectius que garanteixen un entorn mediambiental segur per al desenvolupament dels éssers vius, en general, i de les persones, en concret.