La guia

Per a qui i per què?

Aquesta guia pedagògica es publica per poder replicar la primera fase de la campanya Fem Eco. És un material de suport als educadors i educadores formals (mestres i professorat) i no formals (monitores de lleure, educadores socials i altres) d’infants i jovent de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva programació.1

L’Educació per a la justícia global és un paradigma educatiu que proporciona eines per qüestionar i transformar de manera crítica el model social, polític i econòmic existent (treballar sobre les causes que generen desigualtats i conflictes), un model que genera violències estructurals que deriven en greus injustícies socials. Es parteix de la idea de ciutadania global per assenyalar la pertinença a un sol món, i de presa de consciència sobre l’oportunitat que tothom té en la promoció de la justícia social i l’equitat, l’acció transformadora i la generació d’alternatives.2

Metodologia

Per assolir aquests objectius es proposen formacions participatives, de recerca, artístiques i socioemocionals sobre les cures al medi ambient i a les persones. A la primera fase, els participants reflexionen i transformen el centre educatiu a través de l’art i l’IAP (Investigació, Acció i Participació). A la segona fase incideixen en l’entorn local a través de l’aprenentatge i servei, l’art al carrer i fan propostes d’incidència política local i global gràcies a mecanismes de participació com els consells d’infants, o de barris i difusió a jornades de cooperació i educació.

En aquesta guia, que conté només la primera fase de la campanya, es treballen les propostes de transformació al centre educatiu, posant el focus en el dret a la no discriminació i el dret al medi ambient sa. Les formacions (mòduls formatius) són de 2 a 6 hores, que es poden adaptar al grup participant. Es duen a terme a l’aula habitual, a la sala d’educació física (gimnàs o similar o al pati), el primer mòdul en algun espai exterior i l’artivisme a diferents espais del centre educatiu.

Continguts

Els continguts d’aquesta guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba. S’ha comptat amb el suport de la formulació per les següents formacions:

  • Mòdul 3. Per part de la Montse López i la Suzette Fonseca.
  • Mòdul 4. Per part de la Dandara Flores Magon, especialista en percussió corporal.
  • Mòdul 6. Creart.

La Marien González, membre de l’Àrea d’Ecofeminismes d’Ecologistes en Acció, ha elaborat el marc conceptual d’aquesta primera fase del Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món. La formació a les educadores d’Akwaba que han implementat la primera fase a diversos centres educatius es va impartir per part d’Acció Ecofeminista, Creart i de la Montse López i la Suzette Fonseca.

Les formacions a l’alumnat van adreçades especialment a infants de deu anys fins a joves de disset. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment i la metodologia varia depenent de l’edat i per això s’agrupen els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del tercer cicle de primària i l’altre per a jovent de secundària. Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.

Les formacions al professorat (i la resta de comunitat educativa, si s’escau) van adreçades, principalment, al professorat que comparteix aprenentatges amb el grup-classe que realitza la campanya. Ara bé, és adient convidar tot el claustre i l’equip directiu per treballar les temàtiques i estratègies de manera compartida per tot el centre educatiu.

PROFESSORAT

Formacions emocionals i participatives -> amb enfocament EGBDH al professorat.

Espais de reflexió -> transformació i incidència per crear i fer de propostes de millora per la cura de les persones i del medi al centre des d’una perspectiva ecofeminista.

ALUMNAT

Mòdul 1: Natura i cultura, quines són les seves
connexions?

Mòdul 2: Vulneracions al medi i a les persones

Mòdul 3: Les meves emocions per connectar-me amb el medi

ESPAI DE REFLEXIÓ I: Compartim i aterrem conceptes clau

Mòdul 4: Les nostres emocions per connectar amb el medi

Mòdul 5: Relats ecofeministes mundials i locals

Mòdul 6: Fem Eco al centre educatiu? (IAP)

COMUNITAT EDUCATIVA

Espais mixtos de reflexió -> transformació i incidència per crear i fer de propostes de millora per la cura de les persones i del medi al centre des d’una perspectiva ecofeminista.

Estructura de la guia

A continuació es troben:

Aquesta guia pedagògica és el recull de les formacions generades durant la primera fase de la campanya Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món.

1. Podreu trobar les guies pedagògiques (i altre materials educatius) de les altres campanyes educatives de la Fundació Akwaba: https://campanyesakwaba.wordpress.com/