Bloc del professorat

Durada 1h a l'aula

Espai de reflexió amb el professorat

Aquesta sessió s’inicia contextualitzant els drets en els que es recolza el projecte, el dret al medi ambient sa i el dret a la no discriminació, llegint en quins articles i en quines declaracions s’esmenten. El professorat té també l’espai per explicar en quines activitats o projectes es treballen aquests drets al centre educatiu.

Per fomentar la participació del professorat i el posterior intercanvi amb l’alumnat es duu a terme la investigació a través dels mapes i targetes de colors, identificant en quin grau es vulnera o respecta el dret al medi ambient sa i a la no discriminació a diferents espais del centre educatiu (activitat que l’alumnat realitza a la sessió del Mòdul 6).

Per tancar la sessió es fa un recull de les emocions viscudes durant el procés, d’allò que no coneixien i d’algunes pràctiques i propostes que hagin trobat útils per aplicar en la seva tasca docent.

Idea força

El centre educatiu pot ser un espai transformador introduint l’ecofeminisme de manera transversal.

Conceptes claus

Interdependència, ecodependència, vulnerabilitat, cures.

Objectius

Analitzar des d’una perspectiva ecofeminista el cente educatiu.

Dinàmica

PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (10’)

Com treballem els drets al centre educatiu? Es llegeixen els drets tractats i el professorat relata com s’estan treballant al centre educatiu.

SEGONA PART

Contrastos (40’)

Investiguem el centre educatiu. El professorat identifica vulneracions de drets per compartir i elaborar propostes de millora.

TERCERA PART

Avaluació (10’)

Avaluació. Tancament de la sessió on el professorat esmenta aquelles eines i idees més útils per la pràctica docent.

Material Educadora

Plànols del centre i targetes de colors (M6a), una fotocòpia per participant de “Algunes recomanacions pedagògiques des de l’ecofeminisme”, post-it’s i retoladors.

Requisits Tècnics

Aula polivalent perquè es pugui fer espai movent cadires i taules quan calgui.

1. Activació de coneixements previs (10’)

1a. Com treballem els drets al centre educatiu? (10’)

A la sessió anterior, “Formació inicial al professorat”, vam acabar tractant els conceptes claus de l’ecofeminisme, i durant aquesta sessió ho reforçarem amb el Dret al medi ambient sa i el Dret a la no discriminació.

 • “La Declaració dels Drets Humans Emergents reconeix en l’article 3 el següent dret:
  El dret de tot ésser humà i dels pobles en què s’integrin a viure en un medi ambient sa, equilibrat i segur, a gaudir de la biodiversitat present en el món i a defensar la sostenibilitat i la continuïtat dels seu entorn per a les futures generacions.”
 • “La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix a l’article 7 el Dret a la No Discriminació:
  Tots som iguals davant la llei i tenen sense distinció, dret a igual protecció de la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra tota discriminació que infringeixi aquesta declaració i contra tota provocació a tal discriminació.”
 • “La Carta dels Drets Fonamentals reconeix a l’article 21. No discriminació:
  Es prohibeix tota discriminació, i en particular l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengües, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.

Un cop llegits els drets, es pregunta al professorat com s’estan treballant aquests drets al centre educatiu, si han realitzat alguna activitat o tenen previst fer-ho en relació a aquests drets.

Un cop el professorat relata les activitats o projectes on treballaran aquests drets, les educadores d’Akwaba expliquen la següent proposta, que fa èmfasi en la vulneració o respecte cap al drets esmentats.

2. Contrastos (35’)

2a. Investiguem el centre educatiu (40’)

De la mateixa manera que l’alumnat investiga el centre educatiu durant el Mòdul 6a, proposem al professorat que dugui a terme la mateixa proposta.

Aquesta investigació la faran seguint el mateix criteri de targetes i colors segons el que els transmet a elles, com a persones docents i com a equip docent. És important que totes les persones participants de l’activitat puguin expressar les seves sensacions i opinions encara en algun cas siguin contraposades o minoritàries.

Aquesta investigació serà útil tant al professorat per revisar quins espais respecten el dret a la no discriminació i el dret al medi ambient sa des de la seva pròpia perspectiva però també de la resta de l’equip docent.

Un cop el professorat duu a terme aquesta investigació els resultats extrets es comparteixen en aquest mateix espai i posteriorment es faran servir a l’espai mixt, espai on es podran comparar les investigacions del professorat i l’alumnat, veure punts de coincidència i les diferències i també es podran valorar les propostes de millora i les vies per aconseguir-les, així com corresposabilitzar-se perquè es duguin a terme.

3. Avaluació (10’)

3a. Avaluació (10’)

Per tal de fer el tancament de la sessió de l’Espai de Reflexió amb el professorat es demanarà que apuntin en un post-it:

 • Una emoció que hagin sentit durant el desenvolupament dels espais o durant la implementació del projecte Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món.
 • Quelcom que hagin descobert a través dels continguts o dinàmiques realitzades durant aquestes sessions.
 • Algun recurs que hagin trobat útil per utilitzar a l’aula o en la seva pràctica docent.

Per finalitzar es lliure al professorat el punt 5 del marc conceptual “Algunes recomanacions pedagògiques des de l’ecofeminisme”.