Espai de Reflexió Mixt

Durada 2h a l'aula

Espais de reflexió mixt alumnat-professorat. Primària i secundària

Aquesta sessió canvia de format respecte a les anteriors. No es tracta d’un mòdul formatiu ni d’una intervenció artística. Amb l’espai de reflexió mixt volem que l’alumnat i professorat investiguin les eines i canals de participació dels que disposen al centre educatiu per transformar aquelles situacions discriminatòries que han observat durant aquesta primera campanya del “Fem Eco”. Per fer-ho primer s’agrairà el procés dut a terme fins a la sessió d’avui. Es durà a terme una roda emocional per conèixer l’estat d’ànim de les nostres companyes i tot seguit se situarà en quin moment del procés ens trobem. Tot seguit es durà a terme una pluja d’idees sobre aquelles situacions discriminatòries observades durant la primera fase, ja sigui amb les identificacions a través dels plànols, els missatges de la intervenció artística o altres aspectes observats. Es farà una selecció d’aquelles que l’alumnat troba més important a tractar. Tot seguit, a través d’una breu assemblea, l’alumnat i el professorat es veuran de quina manera es poden corresponsabilitzar amb altres òrgans i espais de participació per transformar les situacions esmentades. Per acabar es farà un recull i es realitzarà una autoavaluació que permetrà copsar els aprenentatges realitzats durant aquesta primera fase del projecte.

Idea força

Les transformacions per garantir el dret al medi ambient sa i el dret a la no discriminació requereixen la implicació de tota la comunitat educativa.

Conceptes claus

Discriminació, dret al medi ambient sa, dret a la no discriminació, participació, corresponsabilitat.

Objectius

 • Viure l’assemblea com a exemple de format participatiu.
 • Trobar estratègies i identificar canals de participació on es puguin transformar les situacions discriminatòries identificades.
 • Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius a favor del dret al medi ambient sa i a la no discriminació al centre.

Dinàmica

PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (15’)

Presentació de la sessió Agraïments pel procés. Roda emocional.
Estructura de la sessió.

TERCERA PART

Avaluació (30’)

Recull.

Valoració del procés.

Material Educadora

Plànols del centre i targetes de colors (M6a), una fotocòpia per participant de “Algunes recomanacions pedagògiques des de l’ecofeminisme”, post-it’s i retoladors.

Requisits Tècnics

Aula amb espai lliure disponible.

1. Activació de coneixements previs (15’)

1a. Presentació de la sessió (15’)

Es demana l’alumnat i el professorat que formin part de la mateixa rotllana. El professorat participant d’aquesta sessió, es recomana que sigui el que s’ha implicat en el desenvolupament de les sessions. Si fos possible estaria bé comptar amb professorat implicat en grups de treball de sostenibilitat del mateix centre educatiu.

Les educadores introdueixen la sessió:

 1. Agraïment del procés de revisió interna de l’escola/institut que s’ha compartit entre el centre educatiu i Akwaba durant la primera fase i el procés de formació.
 2. Per començar la sessió es proposa fer una roda emocional a través de les quatre estacions de l’any.
  Es mostren les fitxes, col·locant-les a terra i cada persona explica quina estació de l’any descriu el seu estat d’ànim i, si es vol, el per què.
  Mostra de les fitxes:
Proposta de fitxa per grups de primària
Proposta de fitxa per grups de secundària
 1. Es comenta l’estructura de la sessió i els objectius.
 • L’estructura de la sessió inclou la pluja d’idees i selecció sobre situacions discriminatòries a transformar al centre (que potser ja es formulen com a propostes), selecció l’assemblea on parlarem com transformar aquestes situacions, que podem fer nosaltres i altres òrgans del centre educatiu. Es finalitzarà amb una valoració d’aquesta primera fase i d’una avaluació dels coneixements adquirits per part de l’alumnat.
 • Els objectius són:
  • Viure l’assemblea com a exemple de format participatiu.
  • Trobar estratègies i identificar canals de participació on es puguin transformar les situacions discriminatòries identificades.
  • Reconèixer que cada persona pot aportar elements positius per garantir el dret al medi ambient sa i a la no discriminació de persones al centre educatiu.

2. Contrastos (75’)

2a. Identificació de situacions discriminatòries a transformar (20’)

Es duu a terme una pluja d’idees sobre situacions a transformar per millorar l’accés al medi ambient sa i la no discriminació de les persones al centre educatiu. Per fer aquesta pluja d’idees es formulen la següent pregunta:

 • A partir de les sessions anteriors on heu investigat el centre, quines situacions creieu que caldria transformar per millorar l’accés al medi ambient sa i la no discriminació de persones?

Un cop s’obtenen diferents respostes es van anotant aquestes “situacions a transformar” a la pissarra o algun lloc visible per tot el grup. Per complementar o guiar aquesta pluja d’idees les educadores compten amb el buidatge elaborat a partir de la identificació de l’alumnat amb els plànols de la sessió M6a. Comparteixen aquest buidatge i acaben d’anotar aquestes situacions que van identificar.

Per acabar es demana a l’alumnat si a través de la intervenció artística de les sessions anteriors o de la seva pròpia observació afegirien alguna altra situació.

2b. Selecció de les propostes (10’)

Per fer una selecció de quines situacions cal transformar es farà un breu sondeig per veure si existeix un consens sobre quines situacions són més urgents que d’altres, sempre posant èmfasi en garantir els drets al medi ambient sa i a la no discriminació de les persones. En cas de no arribar de manera senzilla a un consens es farà una votació ràpida per escollir 3-4 (depenent del temps disponible) situacions discriminatòries a transformar. D’aquestes situacions o propostes a seleccionar n’hi haurà d’haver com a mínim 1 que tracti el dret al medi ambient sa i 1 que tracti el dret a la no discriminació de les persones. Òbviament pot haver-hi situacions que tractin els dos drets.

Un cop dutes a terme les votacions es farà el recompte per veure quines situacions o propostes es tractaran durant la propera activitat, l’assemblea.

2c. Assignació de rols (10’)

 • Qui pren nota dels acords.
 • Qui dóna la paraula (amb acompanyament d’educadora).
 • Qui controla el temps.
 • Qui modera per vetllar l’escolta entre participants.

2d. Fem-nos corresponsables (assemblea) (35’)

Cada una de les situacions o propostes definides a l’ordre anterior (3-4) es guiarà a través de les següents preguntes (utilitzant com a màxim 10’ per cada situació o proposta):

 • Existeix al vostre centre educatiu alguna persona, algun programa o iniciativa que intenti millorar aquesta situació? (Encara que sigui en un altre espai que no té res a veure o que no sigui un espai dedicat a això) En cas afirmatiu, com?
 • Com ens agradaria que es tractés aquesta proposta? Què podem fer nosaltres? Què pot fer el professorat? Com podem treballar de manera conjunta? (Esmentar tasques i assenyalar qui hauria d’encarregar-se de realitzar-les).
 • Quins passos o quina estratègia hem de seguir perquè s’acabi aplicant aquesta proposta? Qui són els responsables i com ens podem responsabilitzar nosaltres? (Numerar-los i definir persones motivades a ser corresponsables d’aquest canvi).

*És important que tot el grup-classe s’assabenti de quins són les canals pels quals es poden aconseguir les transformacions que s’han esmentat i amb qui haurien de parlar i treballar conjuntament.

3. Avaluació (30’)

3a. Recull (5’)

En aquesta activitat es vol fer un recull de quins serien els canals de participació de l’alumnat i professorat per resoldre aquella situació i quines persones es podrien fer corresponsables.

La persona que tenia el rol d’anotar els acords els llegeix en veu alta per tot el grup. En aquest acord hi ha de constar:

 • Quina situació s’ha tractat.
 • Quins canvis creu l’alumnat i professorat que s’haurien de produir per garantir els drets en aquesta situació.
 • Quins canals té l’alumnat per participar i demanar canvis en aquesta situació.
 • Quines podrien ser les persones corresponsables de fomentar aquests canvis (ja sigui pel càrrec que ocupa o per l’interès que hi té).

Si algú no està d’acord amb la redacció o té algun suggeriment el fa per tancar aquest redactat.

3b. Valoració del procés (25’)

Si es disposa de temps suficient aquesta activitat constarà de dues parts (en cas que no es disposi del temps suficient es prioritza la primera i la segona la realitza l’alumnat i la recull posteriorment Akwaba):

PRIMERA PART

Seguint el format de rotllana, l’educadora col·loca un seguit de fotografies sobre el desenvolupament d’aquesta primera fase amb l’alumnat a terra, de manera que aquestes siguin visibles per l’alumnat.

Un cop col·locades aquestes fotografies l’educadora demana a l’alumnat:

 • Quines activitats us han agradat més d’aquesta primera fase? Quines menys?
 • Com creieu que hauria pogut millorar alguna de les activitats que hem fet?
 • Heu trobat a faltar algun tipus d’activitat que no haguem fet (ja sigui per metodologia: dibuix, pintura, joc… O per contingut)?

Si l’educadora compta amb el suport d’alguna altra membre d’Akwaba aquesta persona pot anar recollint el que l’alumnat vagi dient, de manera que es pot tenir en compte de cara a futures formacions i a la segona fase amb el mateix grup.

 
SEGONA PART

Es lliura a l’alumnat la fitxa que va realitzar com a Annex del primer mòdul formatiu. L’alumnat, tenint aquesta fitxa amb informació de la primera sessió ha de completar-la a partir dels coneixements actuals, noves opinions o idees adquirides.